Aktualności

Dostawa giętarki CNC do rur i profili

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 30-01-2018

Numer ogłoszenia
1077314

Status rozstrzygnięcia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:
Worek Jerzy PPUH „WOPROL”, Wiercany 12, 39-124 Iwierzyce
lub na adres e-mailowy: biuro@woprol.com.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@woprol.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jerzy Worek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
17 745 42 20
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Giętarka CNC do rur i profili.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: ropczycko-sędziszowski Miejscowość: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Księżomost 71a

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem postępowania ofertowego poprzedzającego udzielenie zamówienia zgodnie zasadą konkurencyjności jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego przez firmę „WOPROL” projektu dostarczy giętarkę CNC do rur i profili. Projekt polega na wprowadzeniu znaczącego udoskonalenia produkcji dotychczasowych maszyn rolniczych – gięte elementy konstrukcji opryskiwaczy zawieszanych oraz opryskiwaczy polowych.

Przedmiot zamówienia
Giętarka CNC do rur i profili (1 szt.) o parametrach:
– minimum 3 poziomy narzędzi – 3 promienie stałe lub 2 stałe + 1 zmienny,
– sterowanie CNC,
– minimum 6 osi sterowanych elektrycznie,
– możliwość gięcia promieni stałych oraz zmiennych,
– moc zainstalowana nie więcej niż 40 KW,
– szafa sterująca z oprogramowaniem,
– możliwość odczytu pliku z SolidWorks
– gięcie servo-elektryczne,
– długość giętych rur i profili min 6000mm,
– możliwość gięcia rur i profili do fi90mm ze ścianką min 6mm,
– tolerancja +/- o,1 stopnia,
– oprogramowanie sterowania w języku polskim,
– test antykolizyjny z symulacją 3D, wraz z automatycznym rozwiązaniem ewentualnej kolizji.
– oprogramowanie z kreatorem rysunków koncepcyjnych oprzyrządowania,
– dostawa, transport, instalacja, szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji
– gwarancja minimum 3 lata
– wyposażenie maszyny – komplet oprzyrządowania do gięcia poniższych materiałów:-rura fi 60,3 x 3mm CLR 180
-rura fi 31,7 x 2,6mm CLR 60
-rura fi 26,7 x 2,3mm CLR 60
-rura fi 21,3 x 2,3 CLR 55
-rura fi 16,8 x 2,0mm CLR 40
-profil 65 x 40 x 2,0mm CLR 80
-profil 50 x 40 x 2,0mm CLR 80
-profil 40 x 40 x 3,0mm CLR 100
-profil 50 x 40 x 4,0mm CLR 100
-profil 100 x 100 x 4,0mm CLR 300
-profil 80 x 80 x 4,0mm CLR 240
-profil 60 x 40 x 3,0mm CLR 80
-profil 60 x 60 x 3,0mm CLR 150
-profil 50 x 50 x 3,0mm CLR 165
-profil 40 x 40 x 3,0mm CLR 135
-profil 30 x 30 x 3,0mm CLR 90
-profil 25 x 25 x 2,0mm CLR 75
-profil 50x30x2mm CLR 205Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.Maszyna fabrycznie nowa.

Kod CPV
42633000-2

Nazwa kodu CPV
Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
Do 30.04.2018r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Dostawa Giętarki CNC

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia w formie aneksu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny oferty
1. Cena
2. Czas reakcji serwisu
3. GwarancjaInformacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:Kryterium1) Cena
Waga kryterium – 70%2) Czas reakcji serwisu
Waga kryterium – 10%3) Gwarancja – liczona w latach
Waga kryterium – 20%Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofertyKryterium
1) Cena – ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia ofertySposób oceny kryterium: cena najniższa / cena badana * 70 pkt2) Czas reakcji serwisu liczony od zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta w celu usunięcia awarii (w godzinach)Sposób oceny kryterium: czas reakcji najkrótszy / czas reakcji badany * 10 pkt

3) Gwarancja liczona w latach – oferowana gwarancja nie krótsza niż 3 lata.

Sposób oceny kryterium: gwarancja badana / gwarancja najdłuższa * 20 pkt

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

Nie będą rozpatrywane oferty:
– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
– złożone po terminie składania ofert.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
– nazwę i adres oferenta,
– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
– termin dostawy przedmiotu zamówienia,
– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto)
– termin ważności oferty,
– podpis i pieczęć oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
WOREK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „WOPROL”

Adres

39-124 Wiercany

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu
604 373 464

Fax
(017) 745 42 20

NIP
8180003374

Tytuł projektu
Inwestycja w nową maszynę w firmie PPUH „WOPROL” Jerzy Worek jako element wzmocnienia konkurencyjności.

Numer projektu
RPPK.01.04.01-18-0132/17-00

Zapytanie-ofertowe-Dostawa-Giętarki-CNC.pdf

Zmień język strony